-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank Zachodni WBK, I Oddział w Szczecinku
Konto Nr. 27 1090 1711 0000 0001 1094 7804

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

Zarząd Związku z absolutorium


W dniu 27 czerwca 2017 r. w m. Świdwin odbyło się 56 posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2016 r., sprawozdaniem finansowym Związku za 2016 r., opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd Związku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia oraz z opinią Komisji Rewizyjnej – delegaci podjęli Uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2016 r.
Następnie delegaci jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Ponadto na Zgromadzeniu podjęto również uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw zmian w statucie Związku.

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98