-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank Zachodni WBK, I Oddział w Szczecinku
Konto Nr. 27 1090 1711 0000 0001 1094 7804

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

Budżet związku na 2017 r. przyjęty


W dniu 13 grudnia 2016 r. w m. Świdwin odbyło się 55 Zgromadzenie Związku, którego najważniejszy punktem było przyjęcie budżetu Związku na rok 2017 r.
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Związku projektem budżetu na 2017 r. oraz uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie planu finansowego na 2017 r., o wieloletniej prognozie finansowej oraz o możliwości sfinansowania deficytu - delegaci podjęli Uchwałę Nr LV/160/2016 Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia budżetu związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2017.
Dochody budżetu ustalono w wysokości 121.594,00 zł zaś wydatki w wysokości 318.969,00 zł. Planowany na 2017 r. deficyt budżetu Związku w wysokości 197.375,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Ponadto na Zgromadzeniu podjęto uchwały w sprawie:
1) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2017- 2020,
2) ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017.

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98