-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank Zachodni WBK, I Oddział w Szczecinku
Konto Nr. 27 1090 1711 0000 0001 1094 7804

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

Koniec wieńczy dzieło


W dniach 15 – 16 lipca b.r. w Dworze Pomorskim w miejscowości Luboradza odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/14-00 z dnia 30.01.2015 roku.
Uczestników konferencji swoją obecnością zaszczycili Pan Kazimierz Bujakowski – Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Główny Geodeta Kraju, Pan Ryszard Mićko – Wicewojewoda Zachodniopomorski, natomiast Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali Pan Olgierd Geblewicz – Marszałek oraz Robert Grzywacz – Członek Zarządu. W konferencji uczestniczyli również: Pani Agnieszka Majewska – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pan Zbigniew Piskorz – Geodeta Województwa, Pan Marek Orszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pan Michał Łyszyk z Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Licznie przybyli na konferencję starostowie, wicestarostowie, członkowie zarządów powiatów oraz powiatowych służb geodezyjnych, którzy brali udział w realizacji projektu mieli szanse na konferencji zapoznać się z wieloma ciekawymi wystąpieniami zaproszonych gości. Pan Roman Kozubek przedstawił prezentację podsumowującą realizację projektu, Pan Kazimierz Bujakowski przedstawił prezentację dotyczącą priorytetowych zadań służb geodezyjnych i kartograficznych w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020, natomiast Pani Agnieszka Majewska podsumowała stan modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości danych w skali 1:500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego, na którego znaczący wpływ miała realizacja projektu Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500).
W trakcie konferencji został również podpisany list intencyjny pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Województwem Zachodniopomorskim, Wicewojewodą Zachodniopomorskim a Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Pana Andrzeja Siwego – Przewodniczącego Zarządu ZCPWZ dotyczącym podjęcia działań w celu wspólnej realizacji kolejnych projektów z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej 2014 - 2020.
Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z możliwościami dofinansowania dróg lokalnych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 – prezentacje przedstawili Pan Marek Orszewski oraz Michał Łyszyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt pn.: „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/14-00 z dnia 30.01.2015 roku.


Zdjęcia

(nowe okno przeglądarki)

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98