-STRONA GŁÓWNA
-POWIATY ZWIĄZKOWE
-WŁADZE ZWIĄZKU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach
 


Zarząd Związku z absolutorium


W dniu 28 czerwca 2022 r. w m. Świdwin odbyło się 74 Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Delegaci, po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku za 2021 r.
2) sprawozdaniem finansowym Związku za 2021 r.,
3) opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia,
4) opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania planu finansowego,
5) opinią RIO w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku za rok 2021.

Następnie delegaci, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2021 rok.

 


 


Plan finansowy Związku na rok 2022 przyjęty


W dniu 21 grudnia 2021 r. - w trybie zdalnym, odbyło się 72 Zgromadzenie Związku, którego najważniejszym punktem było przyjęcie planu finansowego Związku na rok 2022 r.
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Związku projektem planu na 2022 r. oraz uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie planu finansowego na 2022 r., o zmianie wieloletniej prognozy finansowej oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2022 r. - delegaci podjęli Uchwałę Nr LXXII/195/2021 Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2022.
Dochody budżetu ustalono w wysokości 102.820,00 zł, zaś wydatki w wysokości 172.364,00 zł. Planowany na 2022 r. deficyt budżetu Związku w wysokości 69.544,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Następnie delegaci podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2022 - 2025.

 


 


Zarząd Związku z absolutorium


W dniu 6 lipca 2021 r. w m. Świdwin odbyło się 70 Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Delegaci, po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku za 2020 r.
2) sprawozdaniem finansowym Związku za 2020 r.,
3) opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia,
4) opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania planu finansowego,
5) opinią RIO w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku
podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku za rok 2020.
Następnie delegaci, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2020 rok.

 


 


Budżet Związku na rok 2021 przyjęty


W dniu 18 grudnia 2020 r. - w trybie zdalnym, odbyło się 68 Zgromadzenie Związku, którego najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu Związku na rok 2021 r.
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Związku projektem budżetu na 2021 r. oraz uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2021 r., o zmianie wieloletniej prognozy finansowej oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu - delegaci podjęli Uchwałę Nr LXVIII/188/2020 Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2021.
Dochody budżetu ustalono w wysokości 105.161,00 zł, zaś wydatki w wysokości 170.161,00 zł. Planowany na 2021 r. deficyt budżetu Związku w wysokości 65.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Następnie delegaci podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2021- 2024.

 


 


Zarząd Związku z absolutorium


W dniu 28 lipca 2020 r. w m. Świdwin odbyło się 66 posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Delegaci, po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2019 r.
2) sprawozdaniem finansowym Związku za 2019 r.,
3) opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
4) opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania budżetu,
5) opinią RIO w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku
podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za rok 2019.
Następnie delegaci, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku za 2019 rok.

 


 


Zarząd Związku z absolutorium


W dniu 17 czerwca 2019 r. w m. Świdwin odbyło się 62 posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Delegaci, po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2018 r.
2) sprawozdaniem finansowym Związku za 2018 r.,
3) opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
4) opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania budżetu
podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za rok 2018.
Następnie delegaci, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku za 2018 rok.

 


 


Budżet Związku na rok 2019 przyjęty


W dniu 22 stycznia 2019 r. w m. Świdwin odbyło się 61 Zgromadzenie Związku, którego najważniejszy punktem było przyjęcie budżetu Związku na rok 2019 r.
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Związku projektem budżetu na 2019 r. oraz uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2019 r., o zmianie wieloletniej prognozy finansowej oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu - delegaci podjęli Uchwałę Nr LXI/174/2019 Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019.
Dochody budżetu ustalono w wysokości 125.310,00 zł, zaś wydatki w wysokości 194.890,00 zł. Planowany na 2019 r. deficyt budżetu Związku w wysokości 69.580,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Następnie delegaci podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2019- 2022.
W dalszej części obrad delegaci wybrali nowe władze Zgromadzenia Związku:
1) na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został P. Tomasz Kulinicz – delegat powiatu goleniowskiego,
2) na Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został P. Józef Malec – delegat powiatu kamieńskiego.

 


 


60. posiedzenie Zgromadzenia Związku


W dniu 26 września 2018 r. w m. Świdwin odbyło się 60. posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Delegaci przyjęli informację Zarządu Związku o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Następnie delegaci podjęli Uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2019 r.
- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2018,
- w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2021.
Uchwałą Zgromadzenia Związku powołano do składu Zarządu Związku, Panią Wiolettę Kaszak – delegata z powiatu choszczeńskiego.

 


 


Zarząd Związku z absolutorium


W dniu 25 czerwca 2018 r. w m. Świdwin odbyło się 59 posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Delegaci, po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2017 r.
2) sprawozdaniem finansowym Związku za 2017 r.,
3) opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
4) opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania budżetu
podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za rok 2017.
Następnie delegaci, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku za 2017 rok.

 


 


Budżet na 2018 r. – przyjęty


W dniu 19 grudnia 2017 r. w m. Świdwin odbyło się LVIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Związku projektem budżetu oraz z opinią RIO – delegaci podjęli Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2018.
W dalszej części obrad delegaci podjęli również Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2021.

 


 


Zgromadzenia Związku - 3 października 2017


W dniu 3 października 2017 r. w m. Szczecinek odbyło się 57 posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
W trakcie obrad delegaci zapoznali się z przedłożoną przez Zarząd Związku informacją o przebiegu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Następnie podjęto uchwałę Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018.

 


 


Zarząd Związku z absolutorium


W dniu 27 czerwca 2017 r. w m. Świdwin odbyło się 56 posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2016 r., sprawozdaniem finansowym Związku za 2016 r., opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd Związku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia oraz z opinią Komisji Rewizyjnej – delegaci podjęli Uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2016 r.
Następnie delegaci jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Ponadto na Zgromadzeniu podjęto również uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw zmian w statucie Związku.

 


 


Budżet związku na 2017 r. przyjęty.


W dniu 13 grudnia 2016 r. w m. Świdwin odbyło się 55 Zgromadzenie Związku, którego najważniejszy punktem było przyjęcie budżetu Związku na rok 2017 r.
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Związku projektem budżetu na 2017 r. oraz uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie planu finansowego na 2017 r., o wieloletniej prognozie finansowej oraz o możliwości sfinansowania deficytu - delegaci podjęli Uchwałę Nr LV/160/2016 Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia budżetu związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2017.
Dochody budżetu ustalono w wysokości 121.594,00 zł zaś wydatki w wysokości 318.969,00 zł. Planowany na 2017 r. deficyt budżetu Związku w wysokości 197.375,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Ponadto na Zgromadzeniu podjęto uchwały w sprawie:
1) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2017- 2020,
2) ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017.

 


 

Koniec wieńczy dzieło


W dniach 15 – 16 lipca b.r. w Dworze Pomorskim w miejscowości Luboradza odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/14-00 z dnia 30.01.2015 roku.
Uczestników konferencji swoją obecnością zaszczycili Pan Kazimierz Bujakowski – Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Główny Geodeta Kraju, Pan Ryszard Mićko – Wicewojewoda Zachodniopomorski, natomiast Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali Pan Olgierd Geblewicz – Marszałek oraz Robert Grzywacz – Członek Zarządu. W konferencji uczestniczyli również: Pani Agnieszka Majewska – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pan Zbigniew Piskorz – Geodeta Województwa, Pan Marek Orszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pan Michał Łyszyk z Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Licznie przybyli na konferencję starostowie, wicestarostowie, członkowie zarządów powiatów oraz powiatowych służb geodezyjnych, którzy brali udział w realizacji projektu mieli szanse na konferencji zapoznać się z wieloma ciekawymi wystąpieniami zaproszonych gości. Pan Roman Kozubek przedstawił prezentację podsumowującą realizację projektu, Pan Kazimierz Bujakowski przedstawił prezentację dotyczącą priorytetowych zadań służb geodezyjnych i kartograficznych w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020, natomiast Pani Agnieszka Majewska podsumowała stan modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości danych w skali 1:500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego, na którego znaczący wpływ miała realizacja projektu Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500).
W trakcie konferencji został również podpisany list intencyjny pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Województwem Zachodniopomorskim, Wicewojewodą Zachodniopomorskim a Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Pana Andrzeja Siwego – Przewodniczącego Zarządu ZCPWZ dotyczącym podjęcia działań w celu wspólnej realizacji kolejnych projektów z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej 2014 - 2020.
Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z możliwościami dofinansowania dróg lokalnych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 – prezentacje przedstawili Pan Marek Orszewski oraz Michał Łyszyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt pn.: „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/14-00 z dnia 30.01.2015 roku.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


LI Zgromadzenie Związku – 30 czerwca 2015 r.


Podjęto uchwały w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu związku za rok 2014,
2) udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok,
3) wyrażenia woli współpracy na rzecz przygotowania i realizacji Projektów z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej województwa zachodniopomorskiego,
4) wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015.

 


 


Zapytanie ofertowe - 16 czerwca 2015 r.

Na opracowanie projektu a następnie druk 100 sztuk broszury informacyjnej oraz 100 sztuk teczek papierowych.

 


 


L Zgromadzenie Związku - 20 maja 2015 r.


Podjęto uchwały w sprawie:
1) powołania Przewodniczącego Zarządu,
2) powołania członków Zarządu,
3) dokonania zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.
Na zgromadzeniu omówiono również stan realizacji projektu „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500).

 


 


Zapytanie ofertowe - 20 maja 2015 r.

Na wykonanie 100 szt. kart USB (pendrive) o pojemności 64 GB z kolorowym nadrukiem.

 


 


Zapytanie ofertowe - 20 maja 2015 r.

Na dostawę 50 szt. dysków przenośnych o pojemności 500 GB.

 


 


Zapytanie ofertowe - 19 maja 2015 r.

Na zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

 


 


Zapytanie ofertowe - 12 maja 2015 r.

Na wykonanie 18 sztuk tablic z blachy o wymiarach 90 cm x 70 cm według załączonego wzoru.

 


 


Zapytanie ofertowe - 12 marca 2015 r.

Na obsługę finansowo-księgową projektu.

 


 


XLIX Zgromadzenie Związku - 26 stycznia 2015 r.


Podjęto uchwały w sprawie:
1) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
2) uchwalenia budżetu Związku na 2015 r.
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018,
4) wyboru Komisji Rewizyjnej.
Na Zgromadzeniu omówiono również stan realizacji projektu „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500).

 


 

kliknij, aby powiększyć...


XLVIII Zgromadzenie Związku – 21 października 2014 r.


Na Zgromadzeniu omówiliśmy aktualną realizację projektów w zakresie ewidencji geodezyjnej:
1. „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”.
2. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500).
Projekty są wykonywane przez Głównego Geodetę Kraju, powiaty i Związek Celowy.
Rezultatem będzie polepszenie jakości i zwiększenie dostępności ewidencji geodezyjnej poprzez rozbudowanie, zaktualizowanie i zinformatyzowanie zasobu w 18 powiatach województwa zachodniopomorskiego. Termin zakończenia 2015 r.
Wartość 16 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 12 mln zł.
W 2011 r. zrealizowaliśmy projekt ewidencji budynków. Wartość 18 mln zł, dofinansowanie z Funduszy Norweskich 14,5 mln zł.
Zakres 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu Związku
Roman Kozubek

 


 


XLVII Zgromadzenie Związku – 25 czerwca 2014 r.


XLVII Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się 25 czerwca 2014 r. w Świdwinie i poświęcone było głównie rozpatrzeniu działalności budżetowej Związku za 2013 r.
Delegaci zapoznali się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2013 r.,
2) sprawozdaniem finansowym Związku za 2013 r.,
3) uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013r.,
4) informacją o stanie mienia Związku na dzień 31.12.2013 r.,
5) opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wnioskiem o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.,
6) opinią Składu Orzekającego RIO w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Związku absolutorium z wykonania budżetu za 2013r.
Następnie delegaci podjęli następujące uchwały:
1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2013, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za rok 2013,
2) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
Po zakończeniu procedury absolutoryjnej delegacji rozpatrzyli i podjęli uchwały:
1) w sprawie zmian w składzie komisji rewizyjnej,
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 r.,
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2017.

 


 


XLVI Zgromadzenie Związku – 17 grudnia 2013 r.


XLVI Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się 17 grudnia w Świdwinie i poświęcone było głównie budżetowi Związku na rok 2014.
Podczas obrad Delegaci podjęli następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014,
- w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2017,
W sprawach bieżących głos zabrał Pan Roman Kozubek Przewodniczący Zarządu Związku, który poinformował Delegatów o swoim uczestnictwie w konferencji uzgodnieniowej wykazu projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, na której prezentował projekt Związku pn:
„Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)”.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


XLV Zgromadzenie Związku – 18 września 2013 r.


Dnia 18 września 2013r. odbyło się pierwsze powakacyjne Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Delegaci Związku spotkali się, aby podjąć dwie uchwały:
- w sprawie przystąpienia przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”,
- w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2014.
Dyskutowano również nad treścią porozumienia dotyczącego projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”, jakie ma być zawarte pomiędzy Głównym Geodeta Kraju, a Przewodniczący Zarządu Związku oraz Starostami powiatów należących do Związku.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


XLIV Zgromadzenie Związku – 21 czerwca 2013 r. Świdwin


W piątek 21 czerwca 2013 r. odbyło się XLIV Zgromadzenie Związku, na którym delegaci Związku udzielili Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za 2012 rok. Zanim jednak odbyła się procedura absolutoryjna delegaci podjęli następującą uchwałę:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za rok 2012.
Przewodniczący Zarządu Związku Pan Roman Kozubek podziękował delegatom za udzielone absolutorium.
W dalszej części Zgromadzenia podjęte zostały jeszcze dwie uchwały:
- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


XLIII Zgromadzenie ZCPWZ - 18 grudnia 2012r.


XLIII Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się 18 grudnia w Świdwinie i poświęcone było głównie budżetowi Związku na rok 2013. Podczas obrad Delegaci podjęli następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2013,
- w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2016,
- w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
W sprawach bieżących głos zabrała Pani Agnieszka Majewska Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, która przedstawiła swoje uwagi do warunków technicznych opracowywanych przez Związek.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


XLII Zgromadzenie ZCPWZ - 16 października 2012r.


Na wtorkowym Zgromadzeniu Związku, które odbyło się w Świdwinie delegatom przedstawiona została:
- Informacja Zarządu Związku o przebiegu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2012 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r,
- Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie przebiegu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2012 roku.
Ponadto delegaci podjęli następującą uchwałę:
- w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2013 rok.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


Zgromadzenie ZCPWZ - 20 czerwca 2012r.


Podczas czerwcowego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego delegaci podjęli następujące uchwały:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2011,
- w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za 2011 rok,
- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012,
- w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Zarządu Związku Pan Roman Kozubek podziękował delegatom za udzielone absolutorium. Jednocześnie dziękując pracownikom biura Związku i powiatom za współprace przy realizacji i rozliczeniu projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach n terenie województwa zachodniopomorskiego”.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


Zgromadzenie ZCPWZ - 13 i 20 lutego w Świdwinie


W dniu 13 lutego 2012r. w Świdwinie odbyło się pierwsze w tym roku Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z brakiem wymaganej większości delegatów nie zostały poddane pod głosowanie projekty uchwał objęte porządkiem obrad. W związku z tym wznowienie obrad nastąpiło dnia 20 lutego 2012r.
W części poświęconej sprawom bieżącym Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Stankiewicz odczytał pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Departament Wdrażania Programów Rozwojowych informujące o tym, że Komitet Mechanizmów Finansowych oraz norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaakceptowały Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Następnie Zgromadzenie dyskutowało nad możliwością rozdysponowania nadwyżki jaka pozostała po zrealizowaniu projektu PL 0467.
Dnia 20 lutego 2012r. po wznowieniu obrad Zgromadzenie Związku podjęło następujące uchwały:
- w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXIX/113/2011 z dnia 12 grudnia 2011r.
- w sprawie zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


Zgromadzenie ZCPWZ - 12 grudnia w Świdwinie


Ostatnie w tym roku XXXIX Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się 12 grudnia w Świdwinie i poświęcone było głównie budżetowi Związku na rok 2012. Delegaci na Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zanim przystąpili do głosowania wysłuchali odczytanej przez księgowego Związku uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok.
Po głosowaniu księgowy Związku zaprezentował rozliczenie projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Koszt całego projektu wynosił 17 878 109,69 mln.
Następnie zgodnie z kolejnością porządku obrad do którego dodane zostały 4 punkty delegaci przystąpili do głosowania nad uchwałami:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z rozliczenia projektu PL 0467 pn. : „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”,
- w sprawie przyznania nagrody członkom Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011,
- w sprawie zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Na koniec Pan Roman Kozubek Przewodniczący Zarządu Związku poinformował, że Zarząd wraz z Panią Agnieszką Majewska Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wystosował pismo do Pani Jolanty Orlińskiej Głównego Geodety Kraju dotyczące wsparcia kontynuacji działań Związku w sprawie kompleksowej modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków w zakresie granic nieruchomości gruntowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


Zgromadzenie ZCPWZ - 7 listopada w Świdwinie


7 listopada 2011r. w Starostwie Powiatowym w Świdwinie odbyło się XXXVIII Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Po otwarciu obrad głos zabrał Pan Roman Kozubek Przewodniczący Zarządu Związku, który przywitał przybyłych gości Panią Agnieszkę Majewską Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pana Wojciecha Krzywnickiego Geodetę Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Jana Malickiego przedstawiciel Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz Pana Jerzego Albina kierownika projektu PL 0467. Korzystając z okazji Przewodniczący Zarządu Związku pogratulował Pani Agnieszce Majewskiej objęcie stanowiska Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Jak również wręczył podziękowania geodetom powiatowym za udział w realizacji projektu PL 0467, którzy byli nie obecni na ostatnim Zgromadzeniu Związku.
Następnie Zgromadzenie podjęło dwie uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2012,
- w sprawie zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Stankiewicz poprosił Gł. księgowego o przedstawienie informacji Zarządu Związku o przebiegu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2011r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r. W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Agnieszka Majewska Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, która przedstawiła analizę stanu ewidencji gruntów i budynków na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Na końcu głos zabrał Pan Jerzy Albin, który poinformował o konferencji podsumowującej, która odbyła się w Warszawie, gdzie wyróżniony został projekt realizowany przez Związek. Podkreślano, że był jednym z większych projektów i miał najlepszą promocję, a co najważniejsze został zakończony w terminie.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


Zgromadzenie ZCPWZ - 28 czerwca w Świdwinie


28 czerwca 2011r. w Starostwie Powiatowym w Świdwinie odbyło się XXXVII Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Zarządu Związku Pan Roman Kozubek poprosił przybyłych Delegatów, aby chwilą ciszy uczcili pamięć Pani Reginy Zagały - Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
Następnie z upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku głos zabrał Główny Księgowy Związku Pan Waldemar Kmieć który przedstawił:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2010 rok,
- sprawozdanie finansowe Związku za 2010 rok,
- informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2010 roku,
Natomiast Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Stankiewicz odczytał:
- opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XXXIX/170/Z/2011 z dnia 11 kwietnia 2011r. o sprawozdaniu Zarządu Związku z wykonania budżetu w 2010 roku,
- opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2010 rok,
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku,
- opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
W dalszej części spotkania Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 roku
- w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.
- w sprawie zmian w składzie Zarządu Związku
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011.
Na koniec Przewodniczący Zarządu Związku wręczył podziękowania Panu Jerzemu Albinowi - kierownikowi projektu oraz geodetom powiatowym za udział w realizacji projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


Konferencja szkoleniowa - 14-15 kwietnia w Kołobrzegu


W dniach 14 – 15 kwietnia 2011r. w Kołobrzegu w hotelu Solny odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona ocenie efektów projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach n terenie województwa zachodniopomorskiego”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Głównego Geodety Kraju, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, którzy byli partnerami Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w realizacji projektu PL 0467. Projekt był dofinansowywany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Darczyńców reprezentował Pan Leiv Bjarte Mjos przedstawiciel norweskiej służby geodezyjnej. W trakcie konferencji, w której uczestniczyli również Starostowie 18-stu powiatów, Geodeta Województwa oraz Geodeci Powiatowi i przedstawiciele firm wykonawczych dokonano podsumowania rezultatów geodezyjno – kartograficznych i społeczno – gospodarczych. Zaprezentowano również informatyczne bazy danych o budynkach i lokalach dostępne drogą internetową. W dyskusji z udziałem członków zespołów projektowych – uczestników konferencji oceniono doświadczenia w zakresie zarządzania projektem, kontroli i nadzoru, a także działania informacyjne i promocyjne wykonane w ciągu 2 lat m.in. film o projekcie. Szkoleniowy charakter konferencji podkreślały wystąpienia dotyczące stosowania przepisów prawnych i technicznych, a zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na temat ewidencji gruntów i budynków oraz instrukcja G5. W ramach wniosków z konferencji przygotowano dla Głównego Geodety Kraju propozycję zmian w tych przepisach. Uczestnicy konferencji zapoznali się z funkcjonowaniem portalu WMS, na którym zostały przedstawione informatyczne bazy danych o budynkach zrealizowane w ramach projektu PL 0467. Przedstawiciel darczyńców – norweskiej służby geodezyjnej oceniając wysoko rezultaty projektu zaprezentował możliwości jakie stwarza Norweski Mechanizm Finansowy, w zakresie kontynuacji wykorzystania środków na inne przedsięwzięcia w zakresie Geodezji i Kartografii.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


Szkolenie - 17-18 lutego w Bornem Sulinowie


W dniu 17 – 18.02.2011r. w Bornem Sulinowie odbyło się szkolenie ZCPWZ. Tematyka szkolenia dotyczyła projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.
PROGRAM SZKOLENIA
17.02.2011r (czwartek)
– otwarcie szkolenia – Roman Kozubek
– aktualne zadania służby geodezyjno – kartograficznej w Polsce – Jacek Jarząbek Wiceprezes GUGiK
– ciąg dalszy spotkania z Wiceprezesem GUGiK
– spotkanie fakultatywne z przedstawicielami firmy Geomatyka Kraków nt. funkcjonowania oprogramowania EWID.
18.02.2011r. (piątek)
– posiedzenie Rady Programowej projektu pod przewodnictwem Jacka Jarząbka Wiceprezesa GUGiK
- informacja o stopniu realizacji projektu PL 0467
- ocena postępu prac
- zagrożenia wykonania projektu PL 0467
W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z 18 powiatów jak również firmy wykonawcze. W szkoleniu uczestniczyło 50 osób.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


XXXVI Zgromadzenie ZCPWZ - 10 lutego w Świdwinie


Dnia 10 lutego 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Świdwinie odbyło się XXXVI Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Na początku spotkania Przewodniczący Zarządu Związku Pan Roman Kozubek przywitał przybyłych gości Panią Reginę Zagałę oraz Pana Antoniego Bielaka, a następnie nowych Delegatów m.in. Panią Iwonę Najdę ze Sławna, Pana Andrzeja Brzemińskiego z Drawska Pomorskiego i Pana Marka Stankiewicza ze Stargardu Szczecińskiego.
W dalszej części spotkania Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
- w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
- w sprawie wyboru Zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
- sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
- w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011- 2014
- w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg
Na koniec głos zabrał Pan Jerzy Albin kierownik projektu, który omówił aktualny stan zaawansowania prac przy projekcie.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 


SZKOLENIE BORNE SULINOWO 9 – 10.12.2010r. - Ośrodek „Marina” ul. Jeziorna 9


PROGRAM

9.12.2010r (czwartek)
– otwarcie szkolenia
– przepisy techniczne dotyczące ewidencji budynków – praktyczne wskazówki, interpretacje – Stanisław Zaremba doradca Głównego Geodety Kraju.
– wykorzystanie oprogramowań Geoinfo w projekcie PL 0467 – przedstawiciele firm Systherm Poznań
– kolacja

10.12.2010r. (piątek)
– zmiany przepisów dotyczące ewidencji gruntów i budynków – Rozporządzenia Rady Ministrów, instrukcja G – 5 i wytyczne techniczne GUGiK – Witold Radzio doradca Głównego Geodety Kraju
– podsumowanie szkolenia
– obiad
– wyjazd uczestników

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z 18 powiatów jak również firmy wykonawcze. Równolegle ze szkoleniem odbył się audyt projektu, który został przeprowadzony przez przedstawicielki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kontrolujące głównie wydatkowanie środków z Mechanizmu Norweskiego. W szkoleniu uczestniczyło 50 osób.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

W dniu 24 listopada 2010r. w Starostwie Powiatowym w Świdwinie odbyło się Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego połączone z Radą Programową projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Podczas spotkania Główny Księgowy Związku p. Waldemar Kmieć przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2010 roku.

Następnie Zgromadzenie podjęło uchwałę: - w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2011.

W toku Zgromadzenia Przewodniczący Zarządu Związku p. Roman Kozubek odniósł się do kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która objęła lata 2006 – 2009 i wypadła pomyślnie. Poinformował, że 22.11.2010r. został podpisany protokół z kontroli.

W trakcie posiedzenia Rady Programowej projektu PL 0467, kierownik projektu p. Jerzy Albin poinformował o stanie realizacji projektu, w tym o audycie ze strony Darczyńcy czyli Funduszu Norweskiego. Miała ona miejsce w dniach 20 – 25 października i wypadła pomyślnie.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

Spotkanie członków zespołu projektowego (ZCPWZ) z geodetami powiatowymi, pełniącymi funkcje kierowników zespołów powiatowych powołanych do realizacji projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”

W dniu 14 października w Szczecinku odbyło się spotkanie z uczestnictwem:
- Pani Reginy Zagała – Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Pana Stanisława Zaremby – przedstawiciela Głównego Geodety Kraju

Podczas spotkania Kierownik Projektu – Jerzy Albin przedstawił zgromadzonym stan zaawansowania prac przy realizacji projektu oraz przedstawił sześcioosobowy skład zespołu, który będzie z ramienia związku nadzorował prace wykonywane w konkretnych powiatach.

Jerzy Albin – Police, Kamień Pomorski, Gryfino
Stanisław Zaremba – Koszalin, Kołobrzeg, Sławno
Antoni Myłka – Choszczno, Pyrzyce, Stargard Szczeciński
Magda Pietrzykowska - Świdwin, Szczecinek, Łobez
Jerzy Kozłowski – Drawsko Pomorskie, Goleniów, Białogard
Maciej Łoziński – Gryfice, Myślibórz, Wałcz

Następnie zostały przedstawione przez Pana Jerzego Kozłowskiego wnioski z przeprowadzonych czynności kontrolnych dla pierwszego obiektu będącego częścią przedmiotu zamówienia oraz przez Pana Stanisława Zarembę wytyczne oraz sposób wykonania prac, wskazując prace, na które szczególną uwagę będzie zwracać powołany zespół.

Spotkanie zakończyła prezentacja firmy ISPIK S.A. z Gliwic dotycząca metadanych i systemów informacji przestrzennej.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

Dnia 3 września 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Świdwinie odbyło się XXXIV Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

W toku Zgromadzenia przewodniczący Zarządu Związku p. Roman Kozubek poinformował o wynikach II przetargu na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie białogardzkim, koszalińskim, świdwińskim, łobeskim i kołobrzeskim w ramach projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” /wykonywanym w 18 powiatach/.
Kierownik projektu p. Jerzy Albin zaprezentował materiały promocyjne projektu PL 0467 w tym tablice informacyjne.

Zgromadzenie podjęło uchwały:
- w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze,
- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2010.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

Dnia 4 sierpnia 2010r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku odbyła się Narada Techniczna dotycząca realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków – głównego działania w projekcie PL 0467.

W Naradzie uczestniczyli zaproszeni goście:
- pani Regina Zagała - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- pan Stanisław Zaremba – przedstawiciel Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,

jak również Geodeci Powiatowi i przedstawiciele firm, które będą wykonawcami głównego działania w projekcie PL 0467.

W części pierwszej zostały omówione zasady działania powiatowych zespołów projektowych i przedyskutowane zagadnienia związane z prowadzeniem nadzoru nad działalnością wykonawców projektu.

Część druga, w której uczestniczyli przedstawiciele wykonawców została poświęcona omówieniu zasad współpracy służby geodezyjno – kartograficznej z wykonawcami, sprawom nadzoru oraz zagadnieniom technicznym i organizacyjnym.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

W dniu 16 czerwca 2010 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łobzie odbyło się posiedzenie Rady Programowej projektu PL 0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Podczas posiedzenia Kierownik projektu Pan Jerzy Albin przedstawił informację na temat postępu prac w projekcie. Następnie odniósł się do pisma Głównego Geodety Kraju Pani Jolanty Orlińskiej w sprawie stosowania cennika opłat za udostępnianie danych z krajowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.
Pan Maciej Łoziński omówił pytania dotyczące przetargu na modernizacje ewidencji gruntów i budynków.

Omówiono również:
- warunki techniczne na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL 0467.
- zasady działania powiatowych zespołów projektowych.

Podjęto uchwały Rady Programowej:
- w sprawie wyrażenia opinii nt. Warunków technicznych,
- w sprawie wyrażenia opinii nt. Projektu „Powiatowe Zespoły Projektowe” Cele i zadania,
- w sprawie wyrażenia opinii nt. Projektu Regulaminu Pracy Komisji Odbioru.

W posiedzeniu uczestniczyli również:
p. Stanisław Zaremba z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie,
p. Sławomir Leszko z Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

W dniu 25 maja 2010 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łobzie odbyło się XXXIII Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
W toku Zgromadzenia Kierownik projektu p. Jerzy Albin poinformował o stanie realizacji projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Omówił również zasady nadzoru i kontroli realizacji zadań przez powiatowe zespoły projektowe.
Następnie p. Maciej Łoziński – geodeta, przedstawił warunki techniczne do głównego działania w Projekcie tj. przeprowadzenia modernizacji gruntów i budynków w 18 powiatach ( w tym w 141 jednostkach ewidencyjnych). Zgromadzenie podjęto uchwały:
- w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego biura Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
W Zgromadzeniu uczestniczyli:
- Regina Zagała - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
- Antoni Bielak - Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

W dniu 27 kwietnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Świdwinie miało miejsce XXXII Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas spotkania Kierownik projektu Pan Jerzy Albin przedstawił informację o realizacji projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Następnie Główny księgowy Pan Waldemar Kmieć omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2009. Przewodniczący Zgromadzenia Pan Sebastian Dereń zapoznał zebranych z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

- w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinku sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za 2009 rok,

- w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinku z tytułu wykonania budżetu Związku za 2009 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał również Wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
Następnie Zgromadzenie Związku w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

W dniu 23 marca 2010r w Starostwie Powiatowym w Świdwinie odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz posiedzenie Rady Programowej projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.
Podczas spotkania Przewodniczący Związku Pan Roman Kozubek przedstawił informacje o realizacji projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Następnie Pan Jerzy Albin zaprezentował koncepcję zarządzania projektem PL0467.
W spotkaniu uczestniczyli następujący goście:

 • Regina Zagała – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Antoni Bielak – Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

W dniach 21-22 stycznia 2010 roku w hotelu „Polanin” w Połczynie-Zdroju odbyły się warsztaty i konsultacje ZCPWZ. Dotyczyły koncepcji technicznej i metodyki działania do realizacji projektu PL0467 „ Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.
Pierwszego dnia warsztaty Prowadzili Pan Jerzy Albin oraz Pan Maciej Bednarski. Tematem warsztatów były zagadnienia dotyczące:
- pozyskania informacji na terenie województwa zachodniopomorskiego -technologia prac
- informacji o przebiegu pozyskania danych w obrębach pilotażowych
- technologii udostępniania danych za pomocą standardu WMS
- dystrybucji danych przestrzennych pozyskanych w obrębach pilotażowych za pomocą oprogramowania ISDP.
Drugiego dnia warsztaty przeprowadził Pan Waldemar Izdebski, który omówił doświadczenia w budowie powiatowych węzłów katastralnych.
W warsztatach uczestniczyli następujący goście:

 • Pani Regina Zagała-Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Antoni Bielak – Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego
 • Stanisław Zaremba – Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Sławomir Leszko – Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza Szczecin
 • dr inż. Waldemar Izdebski- Firma "Geo-system" Sp. z o.o. z Warszawy

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

W dniu 10-11 grudnia 2009r. w Miejskim Ośrodku Sportów i Rekreacji w Kołobrzegu odbyło się szkolenie ZCPWZ. Tematyka szkolenia dotyczyła projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.
Prowadzącymi szkolenie byli Pan Jerzy Albin i Pan Maciej Bednarski. Szkolenie połączone było z XXX Zgromadzeniem Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
W spotkaniu uczestniczyli następujący goście:

 • Regina Zagała – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Antoni Myłka – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Sławomir Leszko – Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza Szczecin
 • Stanisław Zaremba – Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Antoni Bielak – Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego

 

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

 

W dniach 16-17 kwietnia 2009r w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym "MARINA" w Bornym Sulinowie odbyło się Walne Zgromadzenie ZCPWZ. Podczas spotkania odbyła się telekonferencja z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Prezentację na temat "Zasad wdrożenia, rozliczenia i prowadzenia projektu" przedstawił Kierownik Działu Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Pani Ewa Janczar.

 

Prezentacja - Ewa Janczar
(nowe okno przeglądarki)
zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

W dniach 12-13 lutego 2009r w Ośrodku Wypoczynkowym - Dwór Pomorski w Luboradzy odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego połączone ze szkoleniem pt:

Budowa Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych INSPIRE i metadanych. Prelegent - dr inż. Adam Iwaniak

 

materiały - szkolenie A.Iwaniak INSPIRE
(nowe okno przeglądarki)
zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

W dniach 04-05 grudnia 2008 roku w Ośrodku Wypoczynkowym "Marina" Borne Sulinowo odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego połączone z szkoleniem pt:

"POWIATOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY - NOWOCZESNE FORMY UDOSTĘPNIANIA".


W spotkaniu uczestniczyli następujący goście:

 • Wiesław Graszka- Naczelnik Wydziału Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie.
 • Regina Zagała- Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • mgr Jan Siedlecki- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Delegatura w Koszalinie.
 • dr inż. Waldemar Izdebski- Firma "Geo-system" Sp. z o.o. z Warszawy
 • Robert Dudek- Firma "Geotronics Polska" Sp. z o.o.
zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

W dniu 12 listopada 2008 roku w Karlinie odbyło się spotkanie przedstawicieli:

 

 • Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
 • Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 •  

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

W dniach 9 i 10 czerwca 2005 roku odbyło się na terenie Powiatu Sławieńskiego VII Zgromadzenie Związku Celowego Powiató Województwa Zachodniopomorskiego.
W spotkaniu uczestniczyli następujący goście:

 • Wiesław Graszka- Naczelnik Wydziału Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie.
 • Antoni Myłka- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Zachodniopomorskiego.
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak- Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • mgr Jan Siedlecki- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Delegatura w Koszalinie.

Spotkanie rozpoczęło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie szkoleniem na temat "Pomiary GPS. Przeliczenie osnów na układ 2000", które poprowadził Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak.
Następnie zaprezentowano funkcjonowanie Wydziału Geodezji, Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sławnie.
Obrady VII Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego odbyły się w Ośrodku Wczasowym "Róża Wiatrów" w Darłowie.
Drugiego dnia Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego Pan Tomasz Bobin przeprowadził prezentację Powiatu Sławieńskiego.
Spotkanie zakończyło się na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie wystąpieniem Pana Antoniego Myłki Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Zachodniopomorskiego.

zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

W dniu 18 marca 2004 roku o godzinie 16.00 w Warszawie Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego zorganizował spotkanie, na którym zaprezentowano wstępne wyniki wypływające z wdrożenia pilotażowego projektu MATRA II. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy geodeci powiatowi powiatów-członków Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Prezentację oraz robocze szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie pracownicy Biura Geodety Województwa Mazowieckiego. Istniała możliwość szczegółowego zapoznania się z doświadczeniami uczestników pilotażowego wdrażania projektu MATRA II. Realizatorem projektu jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii przy współpracy z Konsorcjum składającym się z Holenderskiej Agencji Katastru i Rejestrów Publicznych oraz z holenderską firmą konsultingową DHV Consultants.
Zadanie to jest realizowane na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Wojewodą Mazowieckim, Starostą Ciechanowskim, Starostą Mińskim, Starostą Piaseczyńskim oraz Prezydentem m. st. Warszawy. W Warszawie do udziału w projekcie wytypowano dzielnice: Ursynów i Warszawa- Włochy.
zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

W dniu 16.06.2004 roku o godzinie 1100 w Szczecinie odbyło się spotkanie członków Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z Geodetą Województwa Zachodniopomorskiego Panem Antonim Bielakiem, oraz tego samego dnia o godzinie 1300 - z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego - Panem Henrykiem Rupnikiem.
Podczas spotkań zostały przeprowadzone rozmowy na temat oferty zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków przedstawionej przez firmę INTERGRAPH pod nazwą MATRA II.
zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

Spotkanie w Kołobrzegu
zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

W dniu 7 lipca 2004 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z Głównym Geodetą Kraju Panem Jerzym Albinem. W spotkaniu również uczestniczył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Henryk Rupnik oraz Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego Pan Antoni Bielak.
Na spotkaniu zostały przedstawione między innymi dotychczasowe działania Związku, plany i harmonogram działań Związku w zakresie wdrożenia oprogramowania niezbędnego do budowy modelu katastralnej bazy danych w powiatach - członkach Związku.
zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

W dniu 22 lipca 2004 roku w siedzibie Związku odbyło się IX posiedzenie Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. W posiedzeniu uczestniczył Główny Geodeta Kraju Pan Jerzy Albin oraz Geodeta Powiatowy Pan Józef Januszko.
zobacz więcej zdjęć
(nowe okno przeglądarki)

  
e-mail: biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98