Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Celem ogólnym i długoterminowym projektu jest wzmocnienie administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie zdolności do udostępniania instytucjom publicznym, przedsiębiorcom i obywatelom informacji o gruntach, budynkach i lokalach, oraz zwiększenia możliwości wspierania działań zmierzających do rozwoju regionu oraz społeczeństwa informacyjnego.

Wnioskodawcą projektu jest Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinku.

Członkami Związku są powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki - o łącznej powierzchni 2104476 ha.

Bezpośrednim celem projektu jest:

  • weryfikacja i uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego danymi przestrzennymi i opisowymi dotyczącymi budynków,
  • pilotażowe uruchomienie w dwóch powiatach Związku systemu teleinformatycznego umożliwiającego udostępniania instytucjom realizującym cele publiczne, przedsiębiorcom oraz obywatelom danych ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną.

Cele projektu wynikają z potrzeb społecznych oraz jego wnioskodawców. Są one także zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Osiągnięcie celów założonych w projekcie przyczyni się pośrednio do:

  1. usprawnienia działalności administracji publicznej w szczególności w zakresie: gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, planowania gospodarczego, poboru podatków od nieruchomości, statystyki publicznej, nadzoru budowlanego,
  2. ułatwienia obrotu nieruchomościami, w szczególności gruntowymi nieruchomościami zabudowanymi, nieruchomościami budynkowymi oraz nieruchomościami lokalowymi,
  3. ułatwienia procesu inwestycyjnego, a tym samym poprawy funkcjonowania gospodarki i konkurencyjności polskich firm na rynku UE,
  4. wsparcia rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
  5. ochrony środowiska;
  6. wzrostu racjonalności gospodarowania geoprzestrzenią

Po wielu miesiącach starań Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinku otrzymał pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania projektu pt: "Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o Budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego".

Wartość realizowanego projektu wynosi 4 267 451 Euro, w tym wartość dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 3 603 714 Euro.

Bezpośrednim celem projektu jest uruchomienie serwisów informacyjnych w oparciu o bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) uzupełnione o dane dotyczące budynków w powiatach ziemskich Województwa Zachodniopomorskiego. Działanie to ma w konsekwencji doprowadzić do wzmocnienia administracji publicznej Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie zdolności do wspierania działań zmierzających do rozwoju regionu, charakteryzującego się wysokim bezrobociem oraz brakiem spójności.

W ramach przedsięwzięcia, poprzez uzupełnienie rejestru ewidencji gruntów i budynków o kompletny opis budynków dokonany w ramach założenia ewidencji budynków, dokonane będzie ujednolicenie tej ewidencji na obszarze gdzie zaległości w tym zakresie są największe tj. we wszystkich powiatach ziemskich województwa. Ujednolicony rejestr, zbudowany w oparciu o metodycznie pozyskane dane, pozwoli na stworzenie swobodnego dostępu do informacji dla wszystkich obszarów administracji publicznej ustawowo zobowiązanych do realizacji swych zadań związanych z szeroko pojętą gospodarką przestrzenną oraz gospodarką nieruchomościami, celem ich synchronizacji z konsekwentnie realizowanym rozwojem regionu.

Zrealizowanie dostępu będzie możliwe poprzez georeferencyjne usługi sieciowe oparte o dane przestrzenne i bazę metadanych o dostępnych danych i usługach. Działania te są zgodne z dyrektywą INSPIRE.

Efekty projektu doprowadzą do modernizacji usług administracji szczebla powiatowego w zakresie zapewniania informacji o nieruchomościach, a w szczególności o budynkach.

Lokalizacja projektu: 18 powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński oraz wałecki).
W związku z realizacją w/w projektu Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego prosi o wsparcie finansowe w 2010 r. udziału w wysokości 15 % wkładu własnego tj. 635.950,00 Euro z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Nadmienić należy, że powiaty wchodzące w skład Związku Celowego odprowadzają rocznie, w ramach przelewów redystrybucyjnych, na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym środki w wysokości około 1 mln zł od wielu lat.
Zapewnienie środków udziału własnego w 2010r. umożliwi sprawną i bezproblemową realizację w/w projektu.
Prosimy również o wsparcie merytoryczne ze strony GUGIK-u, które zapewni realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi standardami geodezyjnymi.

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Design: VIS-ART